WS 2019 SS 2019
WS 2018
WS 2017 SS 2018
Department of Physics
open chemistry
course catalog 1st HS: 15.10  2nd HS: 10.12  sem.br.: 18.02  begin SS: 06.04
1. FS BMa/DMa


Kolloquia / Studium Generale zurück
| UeWP |
 
UeWP - Überfachlicher Wahlpflichtbereich zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Thu 11-13
weekly NEW 15 1'201 (120) Christoph Koch
Fri 9-11
weekly NEW 15 1'201 (120)
UE
Fri 11-13
weekly NEW 14 1'12 (24) Christoph Koch
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 1'12 (24) Christoph Koch
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 1'13 (24) Holm Kirmse
UE
Fri 11-13
weekly NEW 14 1'14 (24) Holm Kirmse
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 3'12 (40) Wouter Van den Broek
UE
Fri 11-13
weekly NEW 15 1'201 (120) Wouter Van den Broek

B. Sc. (Kombinationsfach Ph) zurück
| PK1 /PK1e |
 
PK1 /PK1e - Experimentalphysik 1 (SO2011 PK1.1) zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Thu 11-13
weekly NEW 15 1'201 (120) Christoph Koch
Fri 9-11
weekly NEW 15 1'201 (120)
UE
Fri 11-13
weekly NEW 14 1'12 (24) Christoph Koch
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 1'12 (24) Christoph Koch
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 1'13 (24) Holm Kirmse
UE
Fri 11-13
weekly NEW 14 1'14 (24) Holm Kirmse
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 3'12 (40) Wouter Van den Broek
UE
Fri 11-13
weekly NEW 15 1'201 (120) Wouter Van den Broek

Nebenfachausbildung, Ausbildung f. andere Institute zurück
| BFPh |
 
BFPh - Beifach: Physik für andere Studiengänge zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Thu 11-13
weekly NEW 15 1'201 (120) Christoph Koch
Fri 9-11
weekly NEW 15 1'201 (120)
UE
Fri 11-13
weekly NEW 14 1'12 (24) Christoph Koch
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 1'12 (24) Christoph Koch
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 1'13 (24) Holm Kirmse
UE
Fri 11-13
weekly NEW 14 1'14 (24) Holm Kirmse
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 3'12 (40) Wouter Van den Broek
UE
Fri 11-13
weekly NEW 15 1'201 (120) Wouter Van den Broek

Anfragen/Probleme executed on vlvz1 © IRZ Physik, Version 2019.1.1 vom 24.09.2019 Fullscreen